Política de Privacidad_NED

1.- PRIVACYBESCHERMING

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Intercentros Ballesol, S.A. (hierna te noemen “BALLESOL”).
 • Belastingnummer: A-79370599.
 • Maatschappelijke zetel: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 3, 4º, 28008, Madrid.
 • Ingeschreven in het handelsregister van Madrid: folio 61, deel 150 General, blad M-3032.
 • : +34 91 541 65 86
 • Functionaris voor de gegevensbescherming: dpd@ballesol.es
 1. Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • POTENTIËLE NIEUWE BEWONERS:
 1. Verwerking van verzoeken.
 2. Informeren over het aanbod van diensten en recreatieve activiteiten.
 3. Follow-up tijdens het proces van inschrijving.
 4. Toezenden van nieuwsberichten over het centrum reeds voordat het proces van inschrijving is afgerond.De verstrekte gegevens zullen automatisch worden verwijderd één jaar na de aanvraag van informatie over onze centra, tenzij u ons vraagt om ze al eerder te wissen.
 • BEWONERS, FAMILIE EN AANVERWANTEN:
 1. Verwerking van aanvragen van inschrijving in het centrum.
 2. Administratieve controles en bewerkingen, beheer van betalingsverkeer met bewoners.
 3. Handelingen die zijn vereist voor de zorgverlening en medische bijstand.
 4. Gepersonaliseerde communicatie naar bewoners, met informatie over diensten, producten of nieuws van de centra van BALLESOL.
 5. Het maken van anonieme statistieken voor gebruik voor wetenschappelijke studies.
 6. De uitvoering van tevredenheidsenquêtes en de afhandeling van klachten- en ideeënformulieren.De door u verstrekte gegevens zullen automatisch worden verwijderd na verstrijken van vijftien jaar na de uitschrijving uit onze centra, tenzij u ons vraagt om ze al eerder te wissen.BALLESOL kan u, indien u ons daartoe toestemming geeft, ook na beëindiging van de contractuele relatie langs elke mogelijke weg gepersonaliseerde commerciële publicaties toesturen, zoals bijvoorbeeld het Ballesol Magazine, waarin u kunt lezen over de activiteiten die worden georganiseerd door de verschillende vestigingen van Ballesol.Bij vieringen of evenementen in de tehuizen van BALLESOL waar bewoners en personeel de hoofdrol spelen, kunnen foto’s worden genomen en video’s worden gemaakt waarin u kunt voorkomen.

  Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen wij dergelijke beelden verwerken voor onze commerciële communicaties en nieuwsberichten en voor de inhoud van onze website of de verspreiding ervan via de media, en voor de reclame voor het service- en recreatieaanbod van BALLESOL in Ballesol Magazine en publicaties op de social media waarop de voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens verantwoordelijke persoon actief is, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, Instagram en YouTube.

  Indien u ons gegevens hebt verstrekt van een andere persoon, verklaart u hierbij dat u daarvoor toestemming van die persoon hebt en verplicht u zich ertoe om de informatie van deze bijlage aan hem of haar door te geven.

 • FORMULIER NEEM CONTACT MET ONS OP EN VIND UW BALLESOL CENTRUMBALLESOL zal alleen de persoonlijke gegevens verwerken die u ons verstrekt via het contactformulier en zal dit uitsluitend doen om u de gevraagde informatie te kunnen toesturen en voor de beantwoording van eventuele vragen of twijfels.
 • FORMULIER INSCHRIJVING OP DE NIEUWSBRIEFBALLESOL verwerkt alleen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via het contactformulier en doet dit uitsluitend om u per e-mail onze persberichten en nieuwsbrieven te kunnen toesturen.
 • FORMULIER BIJ ONS WERKENBALLESOL verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de in de formuleren vermelde kandidaten voor gebruik in het selectieproces. De sollicitatieformulieren worden automatisch verwijderd na zes maanden, tenzij u ons verzoekt ze al eerder te wissen. Als de sollicitant echter wordt aangenomen, zullen de verschafte gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten worden opgeslagen voor de administratie van de arbeidsrelatie.Houdt u er rekening mee dat, als u de in het formulier gevraagde informatie niet verstrekt, uw sollicitatie niet zal kunnen worden beantwoord.Met het oog op het bovenstaande en ten behoeve van de vermelde doeleinden, is het belangrijk dat u ons in kennis stelt van alle mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke gegevens en dat u deze up-to-date houdt, aangezien wij niet aansprakelijk zullen zijn voor de juistheid ervan.

  De centra van BALLESOL zijn uitgerust met camera’s, videocamera’s en soortgelijke technische middelen, waarmee beelden van geïdentificeerde of identificeerbare personen kunnen worden vastgelegd en/of opgenomen voor bewakingsdoeleinden, zonder dat persoonlijke gesprekken worden opgenomen.

  De camera’s zullen alleen beelden of opnames maken van ruimten die essentieel zijn voor de veiligheid en mogen in geen geval worden opgesteld in de kamers van de bewoners, kleedkamers, toiletruimten, rustruimten of soortgelijke plekken voor het personeel, noch in ruimten van derden.

  In alle centra zijn bij de toegangen tot de bewaakte zones voldoende zichtbare borden geplaatst waarop is aangegeven wie de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon is, bij wie en waar de rechten op het gebied van gegevensbescherming kunnen worden uitgeoefend en waar over de gegevensbescherming nadere informatie kan worden verkregen.

  De beelden worden bewaard gedurende maximaal één maand vanaf het moment dat ze zijn vastgelegd of opgenomen, waarna ze zullen worden verwijderd. Wanneer er evenwel een opname is van een strafbaar feit of een bestuursrechtelijk vergrijp waarvan de overheid in kennis dient te worden gesteld, zullen de beelden worden bewaard met als enig doel om ze ter beschikking van die overheid te kunnen stellen, en zonder dat ze voor een ander doel mogen worden gebruikt.

 1. Bewaring van uw persoonlijke gegevens.Uw gegevens zullen worden bewaard zolang de contractuele relatie van kracht is, en ten behoeve van mogelijke aansprakelijkheden uit hoofde van de verstrekte informatie of wettelijke vereisten.Niettegenstaande het voorgaande worden de gegevens betreffende de bewoner en diens familie en/of aanverwanten, wanneer betrokkene geen inwoner meer is van een van onze centra, automatisch gewist vijftien jaar na uitschrijving uit onze centra. Indien u ons alleen om informatie hebt gevraagd, worden de verstrekte gegevens automatisch gewist één jaar na datum, tenzij u ons verzoekt om ze eerder te wissen.Wanneer u ons uw gegevens hebt verstrekt via het formulier Bij ons werken worden de data van uw sollicitatie automatisch gewist na verstrijken van zes maanden, tenzij u ons verzoekt ze al eerder te wissen.

  Opgenomen en/of opgeslagen beelden worden bewaard gedurende maximaal één maand na opname of opslag; daarna zullen ze worden verwijderd. Wanneer er evenwel een opname is van een strafbaar feit of een bestuursrechtelijk vergrijp waarvan de overheid in kennis dient te worden gesteld, zullen de beelden worden bewaard met als enig doel om ze ter beschikking van het betreffende overheidsorgaan te kunnen stellen, zonder dat ze voor een ander doel mogen worden gebruikt.

  Dit alles onverminderd bewaring die nodig kan zijn voor het formuleren, indienen of verdedigen van mogelijke reclameringen, indien en voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

 1. Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens?De wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van potentiële en daadwerkelijke bewoners, familieleden en/of aanverwanten is de van u vereiste toestemming voor de uitvoering van de overeenkomst met BALLESOL.Wat betreft de formulieren op onze website is de wettelijke grondslag voor de verwerking daarvan de toestemming die u bij het versturen van het betreffende formulier hebt gegeven door het aanvinken van het vakje “Ik heb gelezen en ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de clausule inzake de privacybescherming”.De informatie die wij van u vragen is adequaat, ter zake dienend en strikt noodzakelijk. U bent in geen geval verplicht deze informatie aan ons te verstrekken, maar indien u dit niet doet, kan de overeenkomst met u niet worden uitgevoerd.
 1. Ontvangers van uw persoonlijke gegevens.BALLESOL zal uw gegevens alleen aan derden doorgeven als u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. Internationale overdracht van gegevens is niet voorzien.Als u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft, zullen wij persoonlijke gegevens van onze bewoners doorgeven aan gezondheidscentra, apotheken en medewerkers uit de gezondheidszorg, zoals fysiotherapeuten, voetverzorgers of orthopedisten, zodat dezen alle handelingen kunnen uitvoeren die nodig zijn voor de zorg en de medische begeleiding van de bewoner, en voorts aan de officiële instanties die deze informatie vereisen in naleving van wettelijke verplichtingen.BALLESOL werkt samen met externe dienstverleners die toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens en die deze gegevens zullen verwerken in naam en voor rekening van BALLESOL uit hoofde van hun functie als dienstverlener.

  BALLESOL hanteert strikte criteria voor de selectie van dienstverleners teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen op het gebied van de privacybescherming en verbindt zich ertoe om met deze dienstverleners de desbetreffende privacybeschermingsovereenkomst te ondertekenen, waarbij zij hen onder andere de hierna volgende verplichtingen oplegt: het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen; het verwerken van persoonsgegevens voor de overeengekomen doeleinden en uitsluitend in overeenstemming met de schriftelijke instructies van BALLESOL; en het wissen of retourneren van de gegevens aan BALLESOL na afloop van de dienstverlening.

  Met name zal BALLESOL dienstverlening uitbesteden aan derden die hun activiteiten uitoefenen in, onder andere, de volgende sectoren: logistieke diensten, juridisch advies, goedkeuring van leveranciers, multidisciplinaire, professionele dienstverlenende bedrijven, onderhoudsbedrijven, dienstverleners in de gezondheidszorg, dienstverleners in de technologische sector, dienstverleners in de IT, beveiligingsbedrijven, koeriersdiensten, infrastructuurbeheers- en onderhoudsbedrijven.

 1. Uw rechten wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.
  Uw persoonlijke gegevens worden behandeld als strikt vertrouwelijk. Als houder of belanghebbende kunt u de hieronder vermelde rechten uitoefenen:
 • Toegang: u kunt uw, door BALLESOL verwerkte, persoonlijke gegevens raadplegen.
 • Correctie: u kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen wanneer deze onnauwkeurig zijn of aanpassing behoeven.
 • Verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar: u kunt ons verzoeken geen persoonlijke gegevens van u te verwerken.
 • Overdraagbaarheid: u kunt de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt en de gegevens die voortvloeien uit de contractuele relatie met BALLESOL in elektronische vorm van ons opvragen en deze overdragen aan een ander tehuis.
 • Beperking van gegevensverwerking: wanneer u de juistheid van uw persoonlijke gegevens in twijfel trekt; wanneer de verwerking rechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van uw gegevens en in plaats daarvan een beperking wenst; wanneer BALLESOL uw gegevens niet nodig heeft, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening van een recht of de verdediging van een vordering; of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens uit hoofde van het algemeen belang of een rechtmatig belang, zolang wordt onderzocht of de juridische gronden voor de verwerking van uw gegevens zwaarder wegen dan de door u aangevoerde gronden.U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen middels een schriftelijk verzoek aan BALLESOL, Calle Juan Álvarez Mendizábal, 3, 4º, 28008, Madrid – Spanje of een e-mailbericht naar dpd@ballesol.es, in beide gevallen met bijvoeging van een fotokopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig legitimatiebewijs.
  U vindt modellen, formulieren en verdere informatie over uw rechten op de website van de bevoegde nationale toezichthoudende instantie, Agencia Española de Protección de Datos; www.agpd.es.
 1. Recht om uw toestemming in te trekken.
  U hebt te allen tijde de mogelijkheid en het recht om de toestemming die u verleende voor de verwerking voor een bepaald doel in te trekken via de hierboven beschreven procedure, zonder dat dit afdoet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens op grond van uw toestemming die geldig was voorafgaand aan het moment van intrekking.
 1. Waar kunt u een klacht indienen als u vindt dat niet correct wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens?
  Als u van mening bent dat uw gegevens door BALLESOL niet correct worden behandeld, kunt u uw klacht richten tot de bevoegde nationale toezichthoudende instantie, het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming; www.agpd.es.
 1. Wat wij doen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.
  Om in te kunnen staan voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft BALLESOL alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn voor de veiligheid van de verstrekte persoonlijke informatie en ter voorkoming van elk risico van wijziging, verlies en/of onbevoegde toegang of verwerking, zoals wettelijk is vereist. Absolute beveiliging bestaat echter niet.BALLESOL verklaart dat al haar medewerkers, ongeacht de fase van de gegevensverwerking waarbij zij betrokken zijn, zich ertoe hebben verplicht om uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid te behandelen en om ervoor te zorgen dat de verwerking daarvan zal geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Noch BALLESOL, noch haar medewerkers zullen ooit uw gegevens aan derden overdragen of doorgeven, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen of wanneer u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 1. Wijziging van deze bijlage inzake gegevensbescherming.
  BALLESOL kan deze bijlage op elk moment aanpassen aan de toepasbare wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In dat geval zal van de nieuwe inhoud ervan voldoende vooraf mededeling worden gedaan via een van de daartoe bestemde communicatiemiddelen.
Contacta
close slider

  Solicitar Información

  Seleccione Centro:

  “Información básica: Los datos personales facilitados serán tratados por Intercentros Ballesol, S.A., para gestionar su consulta. La legitimación es su consentimiento expreso. Este formulario NO está destinado a que facilite datos de salud. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como los demás derechos recogidos en la Política de Privacidad, dirigiéndose por escrito a Calle Juan Álvarez Mendizábal, 3, 4º, 28008, Madrid o a su DPD, dpd@ballesol.es,. Para obtener más información consulte nuestra Política de Privacidad.

  ,he leído y acepto la Política de Privacidad.

  Si, a parte de la consulta realizada, desea recibir información de los servicios de Ballesol, marque esta casilla.”